სასწავლო ცენტრი

ახალგაზრდების დამოკიდებულება მოხალისეობისადმი

მოხალისეთა
რეკრუტირება
და მართვა

ახალგაზრდების დამოკდებულება მოხალისეობისადმი